6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Bunge Gıda”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bunge Gıda, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres              : Aydınevler Sanayi Cad. Centrum İş Merkezi No.3/301

                        34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Telefon           : +90 216 587 27 00

Fax                  : +90 216 417 64 75

E-posta           : [email protected]

İşlenen Kişisel Veriler

Bunge Gıda ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, kimlik numarası;
 • Araç Bilgileriniz: Plaka bilgisi;
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Kamera kayıtları (CCTV)
 • İşlem Bilgileri: Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan internet ağında yapılan işlemler.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.   

 • Şirketimiz ve Fabrikalarımızda ziyaretçilere ilişkin, güvenliğin sağlanması amacıyla kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması,
 • Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı yapılması,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan internet ağında yapmış olduğunuz işlemler kayıt altına alınması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde; şirket içerisinde ve yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında Şirketimiz ve Fabrikalarımızda ziyaretiniz sırasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden ya da üçüncü kişilerden sizlerin beyanı ile yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan internet ağında yapmış olduğunuz işlemler kayıt altına alınması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ve Fabrikalarımızda ziyaretçilere ilişkin, güvenliğin sağlanması amacıyla kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması,
 • Fiziki mekan güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera ile görüntü kaydı yapılması.

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi linkteki web adresinden ulaşabileceğiniz Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, başvuru formunda açıklanan yöntemlerle, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.